Upcoming Lectures/Presentations

Նանոտեխնոլոգիան որպէս Հայաստանի տեխնոլոգիական Յեղափոխութիւն

By Aram Manukyan

Saturday, September 7, 2019 @ 2:00PM


In the Aram and Anahis D. Boolghoorjian Hall of the Merdinian School:
13330 Riverside Dr., Sherman Oaks, CA 91423

Direction: Exit Woodman on 101 FWY; go North 1 block, turn Right on Riverside Dr.

Abstract

Զեկույցը հայերէն լեզուով պիտի ներկայացնէ Հայաստանի տնտեսական եւ արդիւնաբերական հիմնական ուղղութիւնները ու պիտի անդրադառնայ առկա դժվարութիւններու վրայ: Պիտի առաջարկուի արտադրական ենթակառուցվածքներու զարգացման եւ արտադրություններու կազմակերպման նոր մօտեցում՝ հիմնուելով նանոտեխնոլոգիայի շնորհած աննախադէպ կարելիութիւններուն վրայ: Նանոտեխնոլոգիան՝ նոր եւ շատ աւելի զօրաւոր, եւ կամ ինքնայատուկ յատկութիւններով օժտուած նիւթեր կամ կառոյցներ ստեղծելու, եւ կամ ամէնափոքր մասնիկները տարբեր ձեւերով օգտագործելու այժմու համաշխարհային գիտահետազոտական առաջատար մօտեցումն է: Հայաստանի տնտեսական զարգացումը կայացած է գլխաւորաբար Տեղեկատուական տեխնոլոգիաներու վրայ: Սակայն, պէտք է նաեւ զարգացնել արդի բազմակողմանի տեխնոլոգիաները, ինչպէս՝ Նանոտեխնոլոգիայի, լազերային, օպթիքական եւ այլ ոլորտներ, որպէսզի երկիրը ունենայ համաշխարհային մակարդակով բարձր եւ մրցունակ արտադրական խարիսխ:

Dr. Aram Manukyan is the head of the Laboratory of Solid-State Physics at the Institute for Physical Research (IPR) of the NAS of Armenia since 2013. Aram received his MS from the Department of Radio-Physics and Electronics, Yerevan State University in 2001, and his Ph.D. from the NAS Armenia in 2006. He has performed synthesis, structural and magnetic investigations of metallic nanoparticles in different carbon matrices, as well as magnetic hyperthermia of cancer cells. Aram was an invited scientist in 2010, 11-12 in the Joint Institute for Nuclear Research (JINR), Dubna, and then in the Department of Theoretical and Computational Physics of Southern Federal University, Rostov on Don. Dr. Manukyan received research scholarships from the International Innovative Nanotechnology Center in 2010, from the Russian Foundation for Basic Research in 2011, and the Outstanding Young Researcher award from the NAS of Armenia in 2011. His most recent research projects are: “Structural and Magnetic Transformations in Nickel−Carbon Nanocomposites”, Volkswagen Foundation, and “Magnetism of Nanographite Structures in Carbon Microspheres” from the State Committee of Science of Armenia (SCSA) (2013-17), “Room-temperature ferromagnetism in nickel and cobalt phthalocyaninesdoped with alkaline metals” Armenia-Russia project (2013-18), and from the SCSA, “Creation of new functional nano-materials based on iron compounds with carbon shell for high-efficiency magnetic hyperthermia of malignant tumors” (2018-20), and “Magnetic Nanohybrids for Cancer Therapy” MaNaCa-857502, funded under H2020-EU.4.b. (2019-2022).

Disclaimer: The Merdinian School is not the sponsor of this event and any opinions expressed during the event are not those of the School.